เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 10

Week
Input
Process
Output
Outcome
10โจทย์
- ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอด
- สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 4

Key  Question
นักเรียนคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาประเทศต่างๆ คืออะไร

  เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Pi-casa)

จันทร์
ชง : ครูและนักเรียนนำสารคดีสั้น และข้อมูลที่จะนำเสนอของแต่ละคนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วน
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนเตรียมตัวเพื่อนำเสนอ สารคดี (ประเทศที่ตนเองศึกษา)
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลของตนเอง ให้ น้องๆ และคุณครูได้ ร่วมเรียนรู้
- คุณครูและน้องๆ ร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
อังคาร
- ครูและนักเรียน เปิดวงสนทนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ ประเด็นและผลของการนำเสนอในครั้งแรกของแต่ละคน  เพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอครั้งต่อไปสำหรับคุณครูและ พี่มัธยมทั้งหมด
- นักเรียนแต่ละคนเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลที่เพื่อนและครูได้นำเสนอในวงสนทนา
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลของตนเอง ให้ พี่มัธยม และคณะคุณครูได้ ร่วมเรียนรู้
- คณะครูและพี่มัธยมร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
พุธ
- ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลเพื่อถ่ายถอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้อีกครั้ง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาประเทศต่างๆ คืออะไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ศุกร์
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 4
 - ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - เพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ ในรูปแบบ สารคดีสั้น

ชิ้นงาน
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- วิธีการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้สั้นกระชับ น่าสนใจ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้อื่น
 - รูปแบบการนำเสนอและสื่อสารสิ่งที่มีคุณภาพและมีความหมายต่อผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 สามารถทำงานช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานด้วยความเคารพตนเองและเพื่อๆ มีน้ำใจช่วยเหลืองานด้วยความยินดี
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
    สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น