เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Main

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

เป้าหมาย (Understanding Gold)
 เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

คำถามหลัก (Big Question)
ทำไมการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไป?
ทำอย่างไรจึงจะรู้ทันสื่อ?

ภูมิหลังของปัญหา
             ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป การมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โฆษณาเกินจริง เกิดปัญหาสร้างความเห็นผิด สร้างบริโภคนิยม ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยตรง

              ดังนั้น ความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้เท่าทัน รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อโฆษณา สามารถสร้างสรรค์สื่อสีขาวและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) หน่วย : สื่อ!..รู้จริงป่ะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมคู่ขนาน
1
โจทย์
สร้างแรงบันดาลใจ /สร้างฉันทะ
Key  Question
 - นักเรียนได้เรียนรู้อะไร? จากการดูภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู?
เครื่องมือคิด
Round Rubin
Place mat
Round table
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ข่าว / บทความชวนคิด 2 ด้าน สองมุมมอง
- คลิปจากช่วงของละคร
- สารคดี สื่อสร้างสรรค์ สสส. ตอน สื่อสร้างสรรค์สังคม
- นักเรียนดูสารคดี สื่อสร้างสรรค์ตอน สื่อสร้างสรรค์สังคม
-  เปิดคลิปจากช่วงของละครที่เกิดความรุนแรง / คลิปตีแผ่สังคมก้มหน้า / เด็กใช้สื่ออย่างขาดวิจารณญาณ
- วิเคราะห์ข่าว / บทความชวนคิด 2 ด้าน สองมุมมอง
- นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และนำเสนอในรูปแบบ Place mat
- อ่านบทความ/ข่าว ที่ถูกหลอก ฉ้อฉลผ่านสื่อต่างๆ
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round Rubin)
- จากสารคดีที่ได้ดู บทความ/ข่าวได้วิเคราะห์ นักเรียนรู้อะไร? และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้?
- ร่วมกันเขียนแสดงความคิดเห็น (Round table)
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้รับชม
 
- นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์/สารคดีที่ได้ดู
ชิ้นงาน
- เขียนสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้/ความรู้สึก

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเกิดฉันทะที่อยากเรียนรู้รวมทั้งอธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้ 
ทักษะ
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 - สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด
กับ
ปลูกผัก/กล้วย

 
2
โจทย์
วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด
 Card & Chart
Think  Pair Share
Blackboard  Share
Brainstorms
Mind  Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพข่าวความรัก/ความรุนแรง
- ห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- กระดาษชาร์ต
- ดูภาพข่าวการสร้างความสุข/สมัครสมาน สามัคคี กับ ภาพความรุนแรง ทำร้ายกัน
- นักเรียนเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร?
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?
- แจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
จัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
เขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
- ตั้งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ 10  สัปดาห์
- เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน  
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่ครูนำมาให้ดู
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกหัวข้อโครงงานและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- หัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วย
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
  - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
อธิบายการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ในการทำงานกลุ่ม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะอยู่ร่วมกัน
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น3
โจทย์
ประเภท/ความสำคัญของสื่อ
Key  Question
นักเรียนรู้จักสื่อเหล่านี้ได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Round table
 Show  and Share
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- บัตรคำ (ประเภทสื่อ)
- นักเรียนเขียน สื่อที่ตัวเองรู้จัก (Round table)
- ครูและนักเรียนร่วมจัดหมวดหมู่สื่อที่ตัวเองรู้จัก
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้จักสื่อเหล่านี้ได้อย่างไร?
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน
- ครูให้นักเรียนจัดหมวดหมูจากบัตรคำต่างๆ ที่ครูแจกให้(ประเภทสื่อ)
- นักเรียนจับคู่ศึกษาและนำเสนอในรูปแบบ Power point และนำเสนอ

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- จัดหมวดหมู่สื่อที่ตนเองรู้จัก
- จับบัตรคำมาเลือกจัดหมวดหมู่
- ทำงาน Power point นำเสนองาน
ชิ้นงาน
- Power point ประเภทของสื่อ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทของสื่อ และความสำคัญของสื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


4
โจทย์
สื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตKey  Question
นักเรียนคิดว่าสื่อส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองหรือคนในสังคมอย่างไร?เครื่องมือคิด
Brainstorm
Place mat
 Show  and Share
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - บรรยากาศในห้องเรียน
-โค๊ตคำ สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อวิทยุ / สื่อ /อินเตอร์เน็ต”

- คลิป สสส. ตอน  อิทธิพลสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบัน

- ครูติดโค๊ตคำ สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อวิทยุ / สื่อ /อินเตอร์เน็ต” ไว้หน้าชั้น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมวิเคราะห์สื่อที่กำหนดให้
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนคิดว่าสื่อส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองหรือคนในสังคมอย่างไร?
- ร่วมกันวิเคราะห์ผ่าน (Place mat)
และนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ครูให้แต่ละกลุ่มศึกษาเพิ่มเติม และร่วมนำเสนอความเข้าใจอีกครั้ง
- ครูให้ดูคลิป สสส. ตอน  อิทธิพลสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบัน
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู เรียนรู้อะไร? รู้สึกอย่างไร? มีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองอย่างไร?  ทำไม สสส. จึงทำคลิปเพื่ออะไร ได้ผลต่อสังคมเราอย่างไร?  จริง/เท็จ AAR
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์คำที่ครูติดให้ร่วม
- ระดมความคิดวิเคราะห์สื่อกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
- ดูคลิป สสส. สื่อกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
- ร่วมอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- Place mat วิเคราะห์สื่อ
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย จากสิ่งที่ได้เรียนรู้

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของสื่อที่มีการส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


5
โจทย์
 
สื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต(ต่อ)
Key  Question
ถ้าไม่มีโฆษณาจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่?เครื่องมือคิด
Round table
 Show  and Share
Flow chart
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - คลิปโฆษณาเกี่ยวกับ “เป๊บทีน/ แบน/ กาแฟเพียว ฯลฯ “
- อินเตอร์เน็ต
- ดูคลิปโฆษณาเกี่ยวกับ “เป๊บทีน/ แบน/ กาแฟเพียว ฯลฯ “
- นักเรียนเห็นอะไร?  /รู้สึกอย่างไร?
 - ร่วมเขียนวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดู Round table
- นักเรียนคิดวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์นำเสนออะไร? / ทำเพื่ออะไร? จริงหรือไม่/รู้ได้อย่างไร?
- ให้นักเรียนฝึกการตั้งคำถามและหาคำตอบ จากคลิปโฆษณา ทบทวนดูตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าไม่มีโฆษณาจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่?
- นักเรียนศึกษาข้อมูลหลักการทำงานโฆษณา(เบื้องลึก/เบื้องหลัง)
- นำเสนอความเข้าใจผ่าน Flow chart
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์ความคิดเห็นจากคลิปโฆษณา
- ร่วมกันฝึกการตั้งคำถาม /
- ศึกษาข้อมูลการทำงานของคนโฆษณา แล้วร่วมวิเคราะห์
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก ถ่ายทอดข้อมูลที่สืบค้นมา
- Flow chart การทำงานของนักโฆษณา
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของงานโฆษณา การวิเคราะห์และทราบถึงระบบการทำงานของสื่อโฆษณา
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

6
โจทย์
สื่อกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
Key  Question
-นักเรียนคิดว่าสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร
เครื่องมือคิด
Place mat
 Show  and Share
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- กระดาษ ชาร์ต
- คลิปการบริโภค
- อินเตอร์เน็ต
- ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับคนกินเกินอัตราการบริโภค(อ้วน) คนดูแลสุขภาพร่างกายสมบูรณ์(หุ่นดี) และคนมีปัญหากับการกิน(ผอม)
- วิเคราะห์และร่วมพูดคุยจากสิ่งที่ได้ดู
- จับฉลากแบ่งกลุ่ม
- สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร?
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลังจากได้รับสื่อประเภทต่างๆ
- จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- สังเกตและวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป
- ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลังจากได้รับสื่อประเภทต่างๆ
- ออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น pop-up , คลิปสร้างสรรค์ , power point ฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายผลกระทบของสื่อต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

7
โจทย์
การวิเคราะห์และเลือกรับสื่อ
Key  Question
- นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
เครื่องมือคิด
Brainstorm
Show  and Share
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อินเตอร์เน็ต

- ครูเปิดคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู ได้เรียนรู้อะไร? เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร? มีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
- สื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
- อภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูการคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อภิปรายร่วมกัน
- เผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์สู่ผู้อื่น
ชิ้นงาน
- สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,  การ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

8
โจทย์
ถ่ายทอดการเลือกรับสื่อ
Key  Question
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
เครื่องมือคิด
Brainstorm
Show  and Share
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- อุปกรณ์ถ่ายทำหนังสั้น(คอม, กล้อง, ชุดการแสดง)
- อินเตอร์เน็ต
- ออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเลือกสื่อโฆษณาประเภทอุปโภคและบริโภค
- ระดมความคิกร่วมกันจัดทำ story board
- นำเนอความคืบหน้าแผนโครงเรื่อง
- แบ่งบทหน้าที่ / ฝึกซ้อมการคลิป/หนังสั้น
- ลงมือถ่ายทำ
- ถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ร่วมกันออกแบบ story board
- ถ่ายทำคลิป/หนังสั้น ถ่ายทอดต่อผู้อื่น
ชิ้นงาน
- story board การทำหนังสั้น
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,  การ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและถ่ายทอดการเลือกรับสื่อได้อย่างสร่างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น9
โจทย์
การผลิตสื่อสร้างสรรค์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
- นักเรียนจะเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ต่อผู้อื่นให้รับรู้ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show  and Share
Brainstorm
Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อินเตอร์เน็ต

- เปิดคลิป “ตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา” 
- นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค?
- ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมพูดคุยจากสิ่งที่ได้ดู
- สร้างชิ้นงานวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อมีอิทธิพลต่อวิถีของผู้บริโภค
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
- ร่วมกันพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
- สื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภคและอภิปรายเกี่ยวสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
- นักเรียนจะเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ต่อผู้อื่นให้รับรู้ได้อย่างไร?”
- ร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็น วางแผนการถ่ายทำสื่อสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันออกแบบและนำเสนอ
-ถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,
- นำเสนอความคืบหน้าของการทำสื่อสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ครูและเพื่อนๆ กลุ่มอื่นช่วยแนะนำเพิ่มเติม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูการคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อภิปรายร่วมกัน
- เผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์สู่ผู้อื่น
ชิ้นงาน
- สร้างแผนโครงเรื่องการถ่ายทำ
- สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDOหนังสั้นการ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณและผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 10
โจทย์
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียน
Key  Question
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 -ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)

- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
- ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 4 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น แผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์สารคดีสั้น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- อภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
-  เขียน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter4
- ประเมินตนเองพร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศ
 ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตารางวิเคราะห์หัวหน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) แต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สื่อ!..รู้จริงป่ะ?  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2558
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ลักษณะภูมิศาสตร์และ สถานที่ตั้งของประเทศต่างๆ
- สถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ
- ประวัติ /ภาษา/ สกุลเงิน
มาตรฐาน ว1.2
- สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
(ว1.2 ม.3/4)
- อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์  พืช และ สิ่งแวดล้อม (ว1.2 ม.3/5)
- สำรวจระบบนิเวศต่างๆ
ในท้องถิ่นและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  (ว2.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ว2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร     ธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหา(ว2.2ม.3/1)
 มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/1)
- วาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น ๓ มิติ(ศ1.1ม.1/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท
(ศ1.1ม.3/4)
- ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล (ศ1.1ม.1/5)
- ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิถีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่น(ศ1.1ม.1/6)
มาตรฐาน พ1.1
- เปรียบเทียบการเปลี่ยน
แปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
แต่ละช่วงของชีวิต(พ1.1ม.3/1)
- วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
(พ1.1ม.3/2)
- วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณา 
ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
(พ1.1ม.3/3)
มาตรฐาน พ5.1
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน(พ5.1ม.3/1)
มาตรฐาน ง2.1
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ อย่างปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็นภาพร่าง ๓ มิติ เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ   และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล (ง2.1ม.2/2)
มาตรฐาน ง3.1
- อภิปราย ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง3.1ม.1/2)
- ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ง3.1ม.1/3)
มาตรฐาน ส2.1
- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล (ส2.1ม.1/1)
-  ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (ส2.1ม.1/2)
 - อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
(ส2.1ม.1/3)
- แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (ส2.1ม.1/4)
 มาตรฐาน ส2.2
- อธิบายระบอบการปกครอง  แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
 (ส2.2ม.1/1) 
จุดเน้นที่ 1
มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  (1.1,.1 /1)
แสดงออกแนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ (1.1.1 /2)
เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(1.2.1 /3)
จุดเน้นที่ 2
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
.....................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง

มาตรฐาน ว2.2
- อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  (ว2.2ม.3/5)
มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว8.1ม.2/6)

มาตรฐาน ศ1.2
- ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นที่ตนเองศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
(ศ1.2 ม.1/1)
- ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย (ศ1.2 ม.1/2)
- เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของประเทศที่ตนเองศึกษา (ศ1.2 ม.1/3)มาตรฐาน ง3.1
- อธิบายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ง3.1ม.4-6/2)
-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 (ง3.1ม.4-6/8)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1ม.4-6/9)
- ใช้คอมพิวเตอร์ใน                   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ (ง3.1ม.4-6/10)
-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(ง3.1ม.4-6/11)

มาตรฐาน ส2.2
- วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ  ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย(ส2.2ม.1/2) 
มาตรฐาน ส3.1
- อธิบายความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ (ส3.1ม.1/1)
 มาตรฐาน ส3.2
- วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ (ส3.2ม.1/1
- อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ส3.2ม.1/4

เศรษฐกิจพอเพียง(ม.1 /5)
จุดเน้นที่ 3
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(3.1,.1 /6)
จุดเน้นที่ 4
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(4.1,.1 /8)
มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง
การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง(4.2,.1 /9)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง(ม.1 /10)

..........................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
การเมืองการปกครอง
ประชากร (การศึกษา, ศาสนา, ภาษา)
เศรษฐกิจ
- พลังงาน
- วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
- การขนส่ง
- การสื่อสาร

มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ
 (ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
(ว8.1ม.2/6)

มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/1)
- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน   ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ(ศ1.1ม.1/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท
(ศ1.1ม.1/4)
- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
(ศ1.1ม.1/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์
ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ(ศ1.1ม.1/6)

มาตรฐาน พ1.1
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก สื่อ  โฆษณาต่างๆ  ที่มีผลต่อต่อการเดินทางได้
(พ1.1ม.3/3)

มาตรฐาน ง3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง3.1ม.1/3)
 -ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมี
จิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ(ง3.1ม.1/4)
มาตรฐาน ง3.1
- อธิบายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ง3.1ม.4-6/2)
-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 (ง3.1ม.4-6/8)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1ม.4-6/9)
มาตรฐาน ส4.1
- วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  ได้อย่างมีเหตุผล   ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์(ส.4.1ม.1/1)  
- วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ (ส.4.1ม.1/1)
 มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง
ของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป (ส.4.2ม.3/1)
  มาตรฐาน ส5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป        อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.1ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส5.1ม.3/2)
จุดเน้นที่ 1
มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  (1.1,.1 /1)
แสดงออกแนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ (1.1.1 /2)
เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(1.2.1 /3)
จุดเน้นที่ 2
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ม.1 /5)
จุดเน้นที่ 3
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(3.1,.1 /6)

................................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
- ใช้คอมพิวเตอร์ใน                   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ (ง3.1ม.4-6/10)
-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(ง3.1ม.4-6/11)

จุดเน้นที่ 4
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(4.1,.1 /8)
มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง
การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
(4.2,.1 /9)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง(ม.1 /10)

วัฒนธรรม
- ศิลปะ
- อาหาร
- ภาพยนตร์
- นาฏศิลป์
- เทศกาล
- ประเพณี
- วันสำคัญ
- กีฬา

มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ 
(ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
(ว8.1ม.2/6)
มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/1)
- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน   ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ(ศ1.1ม.1/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท
(ศ1.1ม.1/4)
- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน
มาตรฐาน พ1.1
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก สื่อ  โฆษณาต่างๆ  ที่มีผลต่อต่อการเดินทางได้ (พ1.1ม.3/3)
- อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบร่างกายเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ในต่างประเทศ
 (พ1.1ม.4-6/1)

มาตรฐาน ง3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง3.1ม.1/3)
 -ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมี
จิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ(ง3.1ม.1/4)

มาตรฐาน ส4.1
- วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ (ส.4.1ม.1/1)
 มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง
ของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป (ส.4.2ม.3/1)
  มาตรฐาน ส5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ

...............................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง


มาตรฐาน ศ1.1
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์
ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ (ศ1.1ม.1/6)

มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนดูแลสุขภาพ
ตามภาวการณ์เจริญเติบโต
และพัฒนาการของตนเองในการ
แปลงเปลี่ยนด้านต่างๆ เพื่อปรับสมดุลให้เข้ากับสถานที่ต่างๆ
 (พ1.1ม.4-6/2)
มาตรฐาน ง3.1
- อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ง3.1ม.4-6/2)
-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 (ง3.1ม.4-6/8)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1ม.4-6/9)
มาตรฐาน ส5.1
ทวีป      อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.1ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส5.1ม.3/2)

จุดเน้นที่ 1
มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  (1.1,.1 /1)
แสดงออกแนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 
(1.1.1 /2)
เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(1.2.1 /3)

- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
Quarter 3
มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว8.1ม.2/6)
มาตรฐาน ศ2.2
- อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ และอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมโลก (ศ2.2 ม.1/1)
- ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมที่ต่างกัน (ศ2.2 ม.1/2)


มาตรฐาน พ 3.2
- นักเรียนร่วมมือในการทำงานเป็นทีม (พ.3.2 ม.1/ 5)
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับข้อแตกต่างระหว่างหารทำงานร่วมกัน
 (พ.3.2 ม.1/ 6)มาตรฐาน ง3.1
 - ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ(ง3.1ม.4-6/12)
มาตรฐาน ง4.1
- อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย (ง4.1ม.1/1)


มาตรฐาน ส5.1
- วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ     ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
(ส5.1ม4-6/2)
จุดเน้นที่ 2
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ม.1 /5)
จุดเน้นที่ 3
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(3.1,.1 /6)
จุดเน้นที่ 4
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(4.1,.1 /8)
มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง
การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
(4.2,.1 /9)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง(ม.1