เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าเข้าใจและสามารถอธิบายผลกระทบของสื่อต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 6
Week
Input
Process
Output
Outcome6

30 .ย. 58
-
4 ธ.ค. 58

โจทย์
ผลกระทบจากการบริโภคสื่อ
Key  Question
 เราจะทำอย่างไร จึงจะรู้เท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบัน?
เครื่องมือคิด
Round Rubin ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่า
Mind Mapping เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค
Show  and Share นำเสนอความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค
Wall thinking ติดชิ้นงานผลกระทบจากสื่อและสรุปสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ภาพถ่ายเกี่ยวกับสื่อที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้บริโภค
- กระดาษ ชาร์ต / A3
- คอมพิวเตอร์ / หนังสือ
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์
ชง : ครูนำภาพมาให้นักเรียนดู
- ภาพถ่ายดารากับเครื่องดื่ม  
- การฝากร้านใน instagram
- การตัดต่อภาพดาราผิดกฎหมาย
- การละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเรียนเห็นอะไร ให้นักเรียนวิเคราะห์จากภาพเหล่านี้”
เชื่อม : ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อวิเคราะห์และร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้รับชมร่วมกัน
อังคาร
ชง : ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “สื่อที่มีผลกระทบต่อบุคคล(บางกรณี)”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันสะท้อนAAR แลกเปลี่ยนความเข้าใจกัน
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไร จึงจะรู้เท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบัน?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดความเข้าใจ
- คุณครูให้นักเรียนจุบคู่ เพื่อศึกษาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค
ใช้ : นักเรียนนำข้อมูลมาจัดกระทำ แล้วนำเสนอในรูปแบบMind Mapping
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะถ่ายทอดผลกระทบเกี่ยวกับสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”
ใช้ : นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- นักเรียนร่วมสังเกตและวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพ
- สืบค้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค
- ร่วมกันออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- นักเรียนอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- Mind Mapping เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น pop-up , คลิปสร้างสรรค์ , power point ฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายผลกระทบของสื่อต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มกำลังศึกษาลงมือทำงาน และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้ 
- มีจิตอาสาช่วยเหลืองานผู้อื่น และร่วมสร้างการเรียนรู้ต่อผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้
นักเรียนเรียนรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องผลกระทบจากสื่อ การวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิตกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลผลกระทบจากสื่อ ให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายและนำมาสร้างชิ้นงานอย่างคุณภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษาร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบจากสื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ทักษะICT
 นักเรียนดูคลิปจาก สสส. และหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวของสื่อประเภทต่างๆ และมิติที่ซ่อนอยู่ของสื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
- อภิปรายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มกำลังศึกษาเกี่ยวกับสื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
- ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความใส่ใจและดูแลอุปกรณ์การเรียนด้วยความสะอาดเรียบร้อย
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานและเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรม
ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 10 ข้อที่ควรทราบหลังจากที่ครูใหญ่ส่งเมลฝากๆ ให้พี่ๆ มัธยมฯ ทุกระดับชั้น
--10 คำถาม คำตอบ กฎหมายลิขสิทธิ์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ โพสต์ แชร์ อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย-- http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000087816

ครูให้นักเรียนชมคลิปการโฆษณาเกินจริง และร่วมกันวิเคราะห์
_ทุกคนได้ติดตามงานเดิมที่ครูฝากการบ้านไปหาข้อมูลตอบ 3 คำถามหลักเดิม ก่อนครูจะขมวด 3 คำตอบมาสร้างบทความ เพื่อให้ทุกคนรวบรวม
- โฆษณาเกินจริง ในความหมายของนักเรียนหมายความว่าอย่างไร? (ด้านลบ)
- มุมจากสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเรา และสังคม
- ถ้าไม่มีสื่อจะส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเรา? หากนักเรียนคิดว่าสื่อส่งผลส่งผลอย่างไร?
    ขมวดความเข้าใจรวบรวมเป็นบทความถ่ายทอดเล่าความเข้าใจ ผ่านภาพวาดลงในกระดาษA4
เล่าความหลัง มองลึกให้เห็นถึงปัญหาสะท้อนสังคม เพื่อต่อยอดนำความรู้ไปใช้ในการสรรค์สร้างสื่อโฆษณาสีขาว ตามโจทย์ที่ครูกำหนดไว้ในเบื้องต้น
...เนื่องจากครูมองว่า 10 ข้อคำตอบ กฎหมายลิขสิทธิ์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ โพสต์ แชร์ อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย มีความสำคัญยิ่งในการเรียนรู้ในหน่วยนี้ จึงให้นักเรียนจัดระบบข้อมูลการจัดกระทำผ่าน info graphic 

รวบร่วมข้อมูลการเรียนรู้ของพี่ๆ ม.1 ไว้ ก่อนจะนำเสนอถ่ายทอดความเข้าใจต่อคุณครูและเพื่อนๆ ทุกคนฝึกการตั้งคำถามเพื่อเปิดการเรียนรู้ ตรวจเช็คความเข้าใจของผู้เรียนทุกคนอย่างลึกซึ้ง

--- กิจกรรมคู่ขนานในสัปดาห์นี้ –
_เริ่มต้นด้วยการดูแลสถานที่รอบๆ มัธยมฯ ก่อนจะแวะเวียนไปช่วยกันดูแลพืชผัก/ข้าว/กล้วย ฯลฯ
ทุกคนมีความตั้งใจดีต่อการดูแลพืชพันธุ์ต่างๆ รอบบริเวณมัธยมฯ แถมยังดูแลภาพกว้างช่วยพี่ๆ ม.2, ม.3 บางจุด ช่วยกันดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ย /พรวนดินอย่างสม่ำเสมอ ก่อนจะนำสิ่งที่ได้มาเขียนสรุปเป็นชิ้นงานในกิจกรรมดังกล่าว ปรนนิบัติสถานที่

ก่อนทุกคนนำเสนอชิ้นงาน ตรวจสอบความเข้าใจก่อนจะเรียนรู้PBLหลัก ในส่วนของวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 6 นักเรียนช่วยกันดูแลพืช/ผัก พร้อมกับสังเกตการเปลี่ยนแปลง 


ก่อนจะบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ให้ครูและเพื่อนๆ รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้.

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. W6
  ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 10 ข้อที่ควรทราบหลังจากที่ครูใหญ่ส่งเมลฝากๆ ให้พี่ๆ มัธยมฯ ทุกระดับชั้น
  --10 คำถาม คำตอบ กฎหมายลิขสิทธิ์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ โพสต์ แชร์ อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย-- http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000087816

  ครูให้นักเรียนชมคลิปการโฆษณาเกินจริง และร่วมกันวิเคราะห์
  _ทุกคนได้ติดตามงานเดิมที่ครูฝากการบ้านไปหาข้อมูลตอบ 3 คำถามหลักเดิม ก่อนครูจะขมวด 3 คำตอบมาสร้างบทความ เพื่อให้ทุกคนรวบรวม
  - โฆษณาเกินจริง ในความหมายของนักเรียนหมายความว่าอย่างไร? (ด้านลบ)
  - มุมจากสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเรา และสังคม
  - ถ้าไม่มีสื่อจะส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเรา? หากนักเรียนคิดว่าสื่อส่งผลส่งผลอย่างไร?

  ขมวดความเข้าใจรวบรวมเป็นบทความถ่ายทอดเล่าความเข้าใจ ผ่านภาพวาดลงในกระดาษA4
  เล่าความหลัง มองลึกให้เห็นถึงปัญหาสะท้อนสังคม เพื่อต่อยอดนำความรู้ไปใช้ในการสรรค์สร้างสื่อโฆษณาสีขาว ตามโจทย์ที่ครูกำหนดไว้ในเบื้องต้น
  ...เนื่องจากครูมองว่า 10 ข้อคำตอบ กฎหมายลิขสิทธิ์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ โพสต์ แชร์ อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย มีความสำคัญยิ่งในการเรียนรู้ในหน่วยนี้ จึงให้นักเรียนจัดระบบข้อมูลการจัดกระทำผ่าน info graphic รวบร่วมข้อมูลการเรียนรู้ของพี่ๆ ม.1 ไว้ ก่อนจะนำเสนอถ่ายทอดความเข้าใจต่อคุณครูและเพื่อนๆ ทุกคนฝึกการตั้งคำถามเพื่อเปิดการเรียนรู้ ตรวจเช็คความเข้าใจของผู้เรียนทุกคนอย่างลึกซึ้ง

  --- กิจกรรมคู่ขนานในสัปดาห์นี้ –
  _เริ่มต้นด้วยการดูแลสถานที่รอบๆ มัธยมฯ ก่อนจะแวะเวียนไปช่วยกันดูแลพืชผัก/ข้าว/กล้วย ฯลฯ
  ทุกคนมีความตั้งใจดีต่อการดูแลพืชพันธุ์ต่างๆ รอบบริเวณมัธยมฯ แถมยังดูแลภาพกว้างช่วยพี่ๆ ม.2, ม.3 บางจุด ช่วยกันดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ย /พรวนดินอย่างสม่ำเสมอ ก่อนจะนำสิ่งที่ได้มาเขียนสรุปเป็นชิ้นงานในกิจกรรมดังกล่าว ‘ปรนนิบัติสถานที่’
  ก่อนทุกคนนำเสนอชิ้นงาน ตรวจสอบความเข้าใจก่อนจะเรียนรู้PBLหลัก ในส่วนของวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 6 นักเรียนช่วยกันดูแลพืช/ผัก พร้อมกับสังเกตการเปลี่ยนแปลง ก่อนจะบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ให้ครูและเพื่อนๆ รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้.

  ตอบลบ