เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณและผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 9

Week
Input
Process
Output
Outcome
9

21-25 ธ.ค58


โจทย์
- การผลิตสื่อสร้างสรรค์
- การวิเคราะห์และเลือกรับสื่อ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
- นักเรียนจะเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ต่อผู้อื่นให้รับรู้ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเอง
Brainstorm
ร่วมกันพูดคุยวางแผนการออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเลือกสื่อโฆษณาประเภทอุปโภคและบริโภค
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเอง
Wall thinking
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา

- อินเตอร์เน็ต
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ต่อผู้อื่นให้รับรู้ได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็น วางแผนการถ่ายทำสื่อสร้างสรรค์ (ตามกลุ่มที่แบ่งไว้แต่เริ่มต้น)
อังคาร - พุธ
- นักเรียนร่วมกันออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเลือกสื่อโฆษณาประเภทอุปโภคและบริโภค
ใช้ : ถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,
เชื่อม นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าของการทำสื่อสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ครูและเพื่อนๆกลุ่มอื่นช่วยแนะนำเพิ่มเติม
ศุกร์
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูการคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อภิปรายร่วมกัน
- เผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์สู่ผู้อื่นยาย
ชิ้นงาน
สร้างแผนโครงเรื่องการถ่ายทำ
- สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDOหนังสั้น,  การ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณและผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตัวอย่างกิจกรรม

_ในสัปดาห์นี้ของQuarter 3/58 พี่ๆ ได้เขียนสรุปงานบางส่วนและซ้อมการแสดงละครสรุปงานสิ้นปี แถมยังต้องดูแลข้าว/ผัก ในส่วนที่เด็กๆ รับผิดชอบและดูแลในแต่ละท่อปลูก เพราะต้นสัปดาห์ได้ร่วมกันถอนหญ้า/ผักแหว่น ในแปลงนาโดยทุกคนได้มีส่วนร่วมดูแลพืชพันธุ์ต่างๆ 
...และกลับมาชั้นเรียนทุกคนได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมดังกล่าว และได้ใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ ในการมีส่วนร่วม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณครูช่วยขมวดการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการเรียนรู้ในวันนี้ ครูและพี่ๆ ใช้เวลากว่าชั่วโมงในการดูแลแปลงนา
โดยภาพรวมพี่ๆ ยังไปดูท่อผักของต่างๆ ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน และกระบวนการใหญ่นี้พี่ๆ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมคู่ขนานในตลอดQuarterนี้
        PBL: สื่อ..รู้จริงป่ะ!  -ย่างเข้าสู่ช่วงสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ในWeek9 หลายคนสรุปงาน/ ซ้อมการแสดงละครในเนื้อเกี่ยวกับสื่อกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ครูพาทุกคนรับชม 4 คลิปดังกล่าว ที่ทุกคนได้ร่วมถ่ายทำ แสดงบทบาท 
พร้อมกับแบ่งบทบาทสะสางงานต่างๆ ที่ต้องจัดกระทำไปพร้อม เช่น ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้, สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน), ประเมินตนเอง ฯลฯ และในส่วนเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

*ครูประทับใจเด็กๆ ในกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้
หลายคนอาสา, พิธีกร, นักแสดง สุดท้ายแล้วทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความหมายกับพวกเขานี้


ก่อนที่พี่ๆ จะได้งานค้างที่เหลือและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นำกลับไปทำเป็นการบ้าน

ตัวอย่างชิ้นงาน

มา H เบิ่ง
l มาHเบิ่ง lการแสดงพี่มัธยมจากแรงบันดาลใจ คณะละครมาร็องดู
Posted by Waridsara Tawinrak on 26 ธันวาคม 2015

1 ความคิดเห็น:

 1. _ในสัปดาห์นี้ของQuarter 3/58 พี่ๆ ได้เขียนสรุปงานบางส่วนและซ้อมการแสดงละครสรุปงานสิ้นปี แถมยังต้องดูแลข้าว/ผัก ในส่วนที่เด็กๆ รับผิดชอบและดูแลในแต่ละท่อปลูก เพราะต้นสัปดาห์ได้ร่วมกันถอนหญ้า/ผักแหว่น ในแปลงนาโดยทุกคนได้มีส่วนร่วมดูแลพืชพันธุ์ต่างๆ

  ...และกลับมาชั้นเรียนทุกคนได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมดังกล่าว และได้ใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ ในการมีส่วนร่วม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณครูช่วยขมวดการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการเรียนรู้ในวันนี้ ครูและพี่ๆ ใช้เวลากว่าชั่วโมงในการดูแลแปลงนา
  โดยภาพรวมพี่ๆ ยังไปดูท่อผักของต่างๆ ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน และกระบวนการใหญ่นี้พี่ๆ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมคู่ขนานในตลอดQuarterนี้
  PBL: สื่อ..รู้จริงป่ะ! -ย่างเข้าสู่ช่วงสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ในWeek9 หลายคนสรุปงาน/ ซ้อมการแสดงละครในเนื้อเกี่ยวกับสื่อกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ครูพาทุกคนรับชม 4 คลิปดังกล่าว ที่ทุกคนได้ร่วมถ่ายทำ แสดงบทบาท

  พร้อมกับแบ่งบทบาทสะสางงานต่างๆ ที่ต้องจัดกระทำไปพร้อม เช่น ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้, สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน), ประเมินตนเอง ฯลฯ และในส่วนเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  *ครูประทับใจเด็กๆ ในกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้
  หลายคนอาสา, พิธีกร, นักแสดง สุดท้ายแล้วทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความหมายกับพวกเขานี้

  ก่อนที่พี่ๆ จะได้งานค้างที่เหลือและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นำกลับไปทำเป็นการบ้าน

  ตอบลบ