เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและเห็นความสำคัญของสื่อที่มีการส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 4 
Week
Input
Process
Output
Outcome4

16-20 .ย. 58

โจทย์
สื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต

Key  Question
นักเรียนคิดว่าสื่อส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองหรือคนในสังคมอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorm นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์สื่อ จากโจทย์ที่ครูกำหนดให้
Place mat ร่วมกันเขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆ
 Show  and Share นำเสนอความเข้าใจจากชินงานการวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
Wall thinking ติดชิ้นงานPlace mat การวิเคราะห์สื่อและสรุปรายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - บรรยากาศในห้องเรียน
-โค๊ตคำ “สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อวิทยุ / สื่อ /อินเตอร์เน็ต

- กระดาษบลู๊ฟ / 80 ปอนด์
- คลิป สสส. ตอน  อิทธิพลสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบัน


จันทร์
ชง : ครูติดโค๊ตคำ “สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อวิทยุ / สื่อ /อินเตอร์เน็ตไว้หน้าชั้นบนกระดาน

เชื่อม : คุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สื่อที่ครูกำหนดให้


อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าสื่อส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองหรือคนในสังคมอย่างไร?
ใช้ : นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากโจทย์ที่ครูให้ผ่าน (Place mat)

เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

พุธ
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเพิ่มเติม และร่วมนำเสนอความเข้าใจอีกครั้ง


ศุกร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูคลิป สสส. ตอน  อิทธิพลสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบัน

เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู เรียนรู้อะไร? รู้สึกอย่างไร? มีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองอย่างไรทำไม สสส. จึงทำคลิปเพื่ออะไร ได้ผลต่อสังคมเราอย่างไรจริง/เท็จ AAR

- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นักเรียนร่วมวิเคราะห์คำที่ครูติดให้ และร่วมระดมความคิดวิเคราะห์สื่อกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
- นักเรียนดูคลิป สสส. สื่อกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
- นักเรียนร่วมอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
Place mat วิเคราะห์สื่อ
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย จากสิ่งที่ได้เรียนรู้(สมุด)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของสื่อที่มีการส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มกำลังศึกษาลงมือทำงาน และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้ 
ทักษะการเรียนรู้
  นักเรียนเรียนรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องที่กำลังศึกษาการวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิตกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลให้เข้าใจง่ายและนำมาสร้างชิ้นงานอย่างคุณภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษาร่วมกันวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ทักษะICT
 นักเรียนดูคลิปจาก สสส. และหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวของสื่อประเภทต่างๆ และมิติที่ซ่อนอยู่ของสื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
- อภิปรายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มกำลังศึกษาเกี่ยวกับสื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
- ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความใส่ใจและดูแลอุปกรณ์การเรียนด้วยความสะอาดเรียบร้อย
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

- มีความมุ่งมั่นในการทำงานและเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรม
_เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการช่วยโรงเรียนฯเกี่ยวข้าวของโรงเรียนฯ พี่ๆ ม.1 นำเสนอความเข้าใจpower point เกี่ยวกับสื่อเบื้องต้น ความเข้าใจใคร่รู้ที่แต่ละกลุ่มช่วยกันหามาต่อเติม กลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นนำเสนอ ในสัปดาห์นี้เริ่มนำเสนออีก 3-4 กลุ่มที่เหลือ คุณครูแนะนำเบื้องต้น ยังไม่ได้ลงสู่เนื้อหาลึก ครูคอยอำนวยกิจกรรมและช่วยแนะนำการพูดนำเสนอ /เนื้อหาโดยรวมจากเนื้อหา/ การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ ฯลฯ ทุกคนมีความสามารถในการแสดงออกและกล้าตอบคำถามอย่างชัดเจน จากความเข้าใจ โดยเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ คอยตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะทุกกิจกรรม _ก่อนครูให้โจทย์นักเรียนตอบคำถาม  5 ข้อ ต่อไปนี้
- สื่อในความเข้าใจของแต่ละคน คืออะไร?
- อิทธิพลจากสื่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?  เป็นต้น
 ...และกิจกรรมการปลูกผักตอนนี้เริ่มงอกงามแล้ว พืชผักเติบโตขึ้นเหนือระดับหน้าดิน งอกเงย แต่บางท่อยังไม่ถึงเวลา เด็กหลายๆคนมาแต่เช้าตรู่ช่วยครูกับเพื่อนรดน้ำอย่างชุ่มชื่นทุกวัน แสงแดดอ่อนๆ ส่องแสงผ่านทิวสนมาทางฝั่งบ้านมัธยมฯ ปะทะท่อผักของเด็กๆ พืชพันธุ์บางชนิด/เป็นผักต้องใช้ระยะเวลาในการงอก


 เด็กเฝ้ารอ/ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เอาฟางออกเติมฮิวมัสหน้าดิน _ส่วนในแปลงนาตอนนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มงอกเจริญเติบโตขึ้นแล้วหลายบริเวณ แต่ระพื้นที่แปลงนายังลาดชันบางจุด น้ำที่เติมเข้ามายังไหลไปไม่ทั่วทุกบริเวณ เริ่มมีหญ้าขึ้น ผักแหว่น วัชพืชบางพันธุ์ขึ้นปกคุมบางจุดในแปลง ผู้เรียนจะมีสมุดบันทึกเล่มเล็กในการบันทึกผลการเจริญเติบโต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข Show and share ทุกครั้งในการพูดคุยแลกเปลี่ยนงาน คุณครูและเพื่อนช่วยตั้งคำถาม/ตอบ
คำถาม หาสิ่งใหม่ที่เป็นผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
_โจทย์ของสัปดาห์นี้PBL. ของพี่ๆ ม.1 คือ 'สื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน'

นักเรียนได้ถ่ายทอดผ่าน Place mat หลังจากได้รับโจทย์จากคุณครู และได้นำเสนอถาม-ตอบ ก่อนการนำเสนอจริง ครูให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายซ้อมการนำเสนก่อนมารวมกันจริง


โดยแต่ละคนขมวดความรู้ความเข้าใจมาถ่ายทอดต่อครูและเพื่อนๆ อย่างดี คุณครูตรวจสอบความเข้าใจผ่านการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของทุกกลุ่ม และสมาชิกทุกๆ คน

และนักเรียนได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างสรุปสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

 1. _เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการช่วยโรงเรียนฯเกี่ยวข้าวของโรงเรียนฯ พี่ๆ ม.1 นำเสนอความเข้าใจpower point เกี่ยวกับสื่อเบื้องต้น ความเข้าใจใคร่รู้ที่แต่ละกลุ่มช่วยกันหามาต่อเติม กลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นนำเสนอ ในสัปดาห์นี้เริ่มนำเสนออีก 3-4 กลุ่มที่เหลือ คุณครูแนะนำเบื้องต้น ยังไม่ได้ลงสู่เนื้อหาลึก ครูคอยอำนวยกิจกรรมและช่วยแนะนำการพูดนำเสนอ /เนื้อหาโดยรวมจากเนื้อหา/ การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ ฯลฯ ทุกคนมีความสามารถในการแสดงออกและกล้าตอบคำถามอย่างชัดเจน จากความเข้าใจ โดยเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ คอยตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะทุกกิจกรรม _ก่อนครูให้โจทย์นักเรียนตอบคำถาม 5 ข้อ ต่อไปนี้
  - สื่อในความเข้าใจของแต่ละคน คืออะไร?
  - อิทธิพลจากสื่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไร? เป็นต้น

  ...และกิจกรรมการปลูกผักตอนนี้เริ่มงอกงามแล้ว พืชผักเติบโตขึ้นเหนือระดับหน้าดิน งอกเงย แต่บางท่อยังไม่ถึงเวลา เด็กหลายๆคนมาแต่เช้าตรู่ช่วยครูกับเพื่อนรดน้ำอย่างชุ่มชื่นทุกวัน แสงแดดอ่อนๆ ส่องแสงผ่านทิวสนมาทางฝั่งบ้านมัธยมฯ ปะทะท่อผักของเด็กๆ พืชพันธุ์บางชนิด/เป็นผักต้องใช้ระยะเวลาในการงอก เด็กเฝ้ารอ/ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เอาฟางออกเติมฮิวมัสหน้าดิน _ส่วนในแปลงนาตอนนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มงอกเจริญเติบโตขึ้นแล้วหลายบริเวณ แต่ระพื้นที่แปลงนายังลาดชันบางจุด น้ำที่เติมเข้ามายังไหลไปไม่ทั่วทุกบริเวณ เริ่มมีหญ้าขึ้น ผักแหว่น วัชพืชบางพันธุ์ขึ้นปกคุมบางจุดในแปลง ผู้เรียนจะมีสมุดบันทึกเล่มเล็กในการบันทึกผลการเจริญเติบโต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข Show and share ทุกครั้งในการพูดคุยแลกเปลี่ยนงาน คุณครูและเพื่อนช่วยตั้งคำถาม/ตอบ

  คำถาม หาสิ่งใหม่ที่เป็นผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  _โจทย์ของสัปดาห์นี้PBL. ของพี่ๆ ม.1 คือ 'สื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน'

  นักเรียนได้ถ่ายทอดผ่าน Place mat หลังจากได้รับโจทย์จากคุณครู และได้นำเสนอถาม-ตอบ ก่อนการนำเสนอจริง ครูให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายซ้อมการนำเสนก่อนมารวมกันจริง

  โดยแต่ละคนขมวดความรู้ความเข้าใจมาถ่ายทอดต่อครูและเพื่อนๆ อย่างดี คุณครูตรวจสอบความเข้าใจผ่านการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของทุกกลุ่ม และสมาชิกทุกๆ คน และนักเรียนได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ