เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและเห็นความสำคัญของงานโฆษณา การวิเคราะห์และทราบถึงระบบการทำงานของสื่อโฆษณา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5

Week
Input
Process
Output
Outcome5

23-27 .ย. 58

โจทย์
 
สื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต(ต่อ)
Key  Question
ถ้าไม่มีโฆษณาจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่?เครื่องมือคิด
Round table เขียนวิเคราะห์หลังจากรับชมคลิปโฆษณา
 Show  and Share นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสื่อโฆษณา
Flow chart เขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของสื่อโฆษณา
Wall thinking ติดชิ้นงานขั้นตอนการทำงานของสื่อโฆษณาและสรุปสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - คลิปโฆษณาเกี่ยวกับ “เป๊บทีน/ แบน/ กาแฟเพียว ฯลฯ “
- อินเตอร์เน็ต

จันทร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูคลิปโฆษณาเกี่ยวกับ “เป๊บทีน/ แบน/ กาแฟเพียว ฯลฯ “
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร?/รู้สึกอย่างไร?/อะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันเขียนวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดู (Round table)
อังคาร
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผลิตภัณฑ์นำเสนออะไร? / ทำเพื่ออะไร? /จริงหรือไม่/เรารู้ได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูให้นักเรียนฝึกการตั้งคำถามและหาคำตอบจากคลิปโฆษณานั้น เพื่อทบทวนตัวเองและความเข้าใจของเพื่อนๆ โดยครูช่วยอำนวยการเรียนรู้
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าไม่มีโฆษณาจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่?
เชื่อม : นักเรียนศึกษาข้อมูลหลักการทำงานโฆษณา(เบื้องลึก/เบื้องหลัง)

- นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ที่ได้มาจัดกระทำข้อมูล เพื่อเตรียมนำเสนอความเข้าใจผ่าน Flow chart
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนทำชิ้นงานการทำงานของสื่อโฆษณาผ่าน Flow chart
เชื่อม : นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสื่อโฆษณา โดยเพื่อนๆ และคุณครูช่วยตั้งคำถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมวิเคราะห์ความคิดเห็นจากคลิปโฆษณา
- นักเรียนร่วมกันฝึกการตั้งคำถาม / ฝึกการตอบคำถาม
- นักเรียนศึกษาข้อมูลการทำงานของคนโฆษณา แล้วร่วมวิเคราะห์
- รับฟังการอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก ถ่ายทอดข้อมูลที่สืบค้นมา
- Flow chart การทำงานของนักโฆษณา
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของงานโฆษณา การวิเคราะห์และทราบถึงระบบการทำงานของสื่อโฆษณา
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มกำลังศึกษาลงมือทำงาน และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้ 
ทักษะการเรียนรู้
นักเรียนเรียนรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องที่กำลังศึกษาการวิเคราะห์สื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิตกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลให้เข้าใจง่ายและนำมาสร้างชิ้นงานอย่างคุณภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษาร่วมกันกระบวนการทำงานของนักทำสื่อโฆษณา
ทักษะICT
 นักเรียนดูคลิปโฆษณาและสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวต่างๆ ที่ครูกำหนดให้
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของนักทำสื่อโฆษณา
- อภิปรายสิ่งที่ตนเอง / กลุ่มกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณา
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
- ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความใส่ใจและดูแลอุปกรณ์การเรียนด้วยความสะอาดเรียบร้อย
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานและเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรม
_ผักตอนนี้ของหลายๆ ท่อเติบโตพอสมควร พืชพันธุ์ที่ปลูกตาาท่อต่างๆ ผักบุ้ง, ถั่ว, แตง ฯลฯ เด็กๆ ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง วัชพืชขึ้นบางส่วน แต่เนื่องจากในพื้นที่จำกัดจึงง่ายต่อการดูแล ในส่วนของท่อพี่คอป ผักขึ้นน้อยที่สุด จึงแก้ปัญหาด้วยการขอพันธุ์ผักจากท่อของเพื่อนๆ ที่อยู่ติดกัน
บันทึกผลถึงปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมการดูแลพืชพันธุ์ สอบถามผู้รู้
มีคุณลุงพูนที่อยู่บริเวณใกช้เคียงช่วยดูแล ต่อเติมผักที่ขาดหายระหว่างท่อช่วย ที่ท่อที่มีผักเยอะเกินควร ย้ายให้แต่ละท่อพอดี _นักเรียนร่วมกันอ่านบทความจากนิตยสารต่างๆ หาข่าวมาร่วมกันวิเคราะห์ เพิ่มเติมข้อมูลที่ควรรู้ ดูข้อมูลจริง/เท็จ ครูสังเกตเห็นการปรึกษากัน ทำงานร่วมกัน
หลายคนพยายามสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อหาสิ่งที่เกิดต่างๆ การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆและขากปฏิทินการเรียนรู้เดิม เด็กๆสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาร่วมอภิปรายต่อเติมกันตลอดสัปดาห์ ข่อมูลที่ได้อาจจริงบ้าง/เท็จบ้าง แต่ทุกคนได้ร่วมกันตรวจสอบ
และหาแนวทางร่วมในการเลือกรับสื่อในแต่ละช่องทางอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อไว้รอตามแผนการเรียนระยะยาว เด็กๆ ได้หาข้อมูลต่างๆ มาเพิ่มเติมจากPower point ที่ทุกคน(แต่ละกลุ่ม)ได้ทำไว้ตั้งแต่ต้น
ก่อนที่ทุกคนจะได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการบ้านเสาร์-อาทิตย์ ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายไม่ซ้ำชิ้นงานเดิมของแต่ละคนที่ผ่านมาตัวอย่างชิ้นงานสรุปสัปดาห์
_เรียนรู้อะไรบ้าง? รู้สึกอย่างไร? _ความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้สัปดาห์นี้คืออะไร? _สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กันเรา นำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละ?

1 ความคิดเห็น:

 1. _ผักตอนนี้ของหลายๆ ท่อเติบโตพอสมควร พืชพันธุ์ที่ปลูกตาาท่อต่างๆ ผักบุ้ง, ถั่ว, แตง ฯลฯ
  เด็กๆ ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  วัชพืชขึ้นบางส่วน แต่เนื่องจากในพื้นที่จำกัดจึงง่ายต่อการดูแล ในส่วนของท่อพี่คอป ผักขึ้นน้อยที่สุด จึงแก้ปัญหาด้วยการขอพันธุ์ผักจากท่อของเพื่อนๆ ที่อยู่ติดกัน
  บันทึกผลถึงปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข
  สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมการดูแลพืชพันธุ์ สอบถามผู้รู้
  มีคุณลุงพูนที่อยู่บริเวณใกช้เคียงช่วยดูแล ต่อเติมผักที่ขาดหายระหว่างท่อช่วย ที่ท่อที่มีผักเยอะเกินควร ย้ายให้แต่ละท่อพอดี
  (ต่อ)...
  _นักเรียนร่วมกันอ่านบทความจากนิตยสารต่างๆ หาข่าวมาร่วมกันวิเคราะห์ เพิ่มเติมข้อมูลที่ควรรู้ ดูข้อมูลจริง/เท็จ ครูสังเกตเห็นการปรึกษากัน ทำงานร่วมกัน หลายคนพยายามสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อหาสิ่งที่เกิดต่างๆ การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  และขากปฏิทินการเรียนรู้เดิม เด็กๆสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาร่วมอภิปรายต่อเติมกันตลอดสัปดาห์ ข่อมูลที่ได้อาจจริงบ้าง/เท็จบ้าง แต่ทุกคนได้ร่วมกันตรวจสอบ และหาแนวทางร่วมในการเลือกรับสื่อในแต่ละช่องทางอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อไว้รอตามแผนการเรียนระยะยาว เด็กๆ ได้หาข้อมูลต่างๆ มาเพิ่มเติมจากPower point ที่ทุกคน(แต่ละกลุ่ม)ได้ทำไว้ตั้งแต่ต้น
  ก่อนที่ทุกคนจะได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการบ้านเสาร์-อาทิตย์ ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายไม่ซ้ำชิ้นงานเดิมของแต่ละคนที่ผ่านมา
  _เรียนรู้อะไรบ้าง? รู้สึกอย่างไร?
  _ความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้สัปดาห์นี้คืออะไร?
  _สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กันเรา นำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละ?

  ตอบลบ