เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจเห็นความสำคัญโฆษณาสีขาวและสามารถร่วมสร้างสรรค์ถ่ายทอดสื่อโฆษณาสีขาวได้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 7
Week
Input
Process
Output
Outcome7


7-11 ธ.ค. 58

โจทย์
โฆษณาสีขาว
Key  Question
 นักเรียนจะสามารถสร้างสรรค์สื่อโฆษณาสีขาวได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Black board share เขียนความหมายเกี่ยวกับโฆษณา // โฆษณาสีขาว
Brainstorm ระดมความคิดวางแผนการสร้างโฆษณา
Story Board ออกแบบเค้าโครงการถ่ายทำ
Show  and Share นำเสนอแผนงานการถ่ายทำโฆษณาสีขาว
Wall thinking ติดชิ้นงานเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทำและสรุปสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - กระดาษโพสอิต / สี
- ฉลากหัวข้อโฆษณา
- คลิปโฆษณา “สรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่” กับ “ความรุนแรงจากด้านมืดของสังคม (ล้อลวง)”
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “โฆษณาสีขาวในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนเขียนโฆษณาในความเข้าใจ Black board share ติดไว้บนกระดาน


อังคาร
ชง : ครูเขียนโค๊ตคำ  โฆษณา // โฆษณาสีขาว 

แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น(Round Rubin) เกี่ยวกับคำที่ครูกำหนด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถสร้างสรรค์สื่อโฆษณาสีขาวได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อโฆษณา
  * การเสียสละ   /  * ความสามัคคี
  * เพื่อน / มิตรภาพ  /   * ฟรี (อิสระทางความคิด)


พุธ
ชง : ครูให้นักเรียนดูคลิปโฆษณา “สรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่” กับ “ความรุนแรงจากด้านมืดของสังคม (ล้อลวง)”
- นักเรียนคิดว่า 2 คลิป แตกต่างกนอย่างไร? แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นAAR


ศุกร์
- ร่วมวางแผนเตรียมถ่ายทำสื่อโฆษณาสีขาว Story Board
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โฆษณา // โฆษณาสีขาว
- นำเสนอและร่วมอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสื่อโฆษณาสีขาว
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ Story Board สร้างสรรค์สื่อโฆษณาสีขาว
- ร่วมกันเผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์สื่อโฆษณาสีขาวสู่ผู้อื่น
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความเข้าใจเล่มเล็ก เกี่ยวกับโฆษณาสีขาว
- Story Board สร้างโฆษณาสีขาว
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,  การ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจเห็นความสำคัญโฆษณาสีขาวและสามารถร่วมสร้างสรรค์ถ่ายทอดสื่อโฆษณาสีขาวได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มองเห็นงานกลุ่มโดยองค์รวม ในการสร้างสรรค์สื่อสีขาว และใช้ทักษะในการทำงาน ช่วยงานผู้อื่นอย่างเต็มที่ 
- มีจิตอาสาช่วยเหลืองานผู้อื่น และร่วมสร้างการเรียนรู้ต่อผู้อื่น
ทักษะการเรียนรู้
นักเรียนเรียนรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องการสรรค์สร้างสื่อโฆษณาสีขาวกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลก่อนผลิตสื่อโฆษณาสีขาว ให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายและนำมาสร้างชิ้นงานอย่างคุณภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษาร่วมกันวิเคราะห์แผนงาน มีจิตอาสาช่วยสรรค์สร้างสื่อโฆษณาสีขาวได้
ทักษะICT
 นักเรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลที่ได้มา ถ่ายทอดผ่านคลิป/โฆษณา ใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ
ทักษะการสื่อสาร
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณาสีขาว นำเสนอแผนดำเนินงานที่ถ่ายทอดสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจ
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
- ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความใส่ใจและดูแลอุปกรณ์การเรียนด้วยความสะอาดเรียบร้อย
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานและเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรม
.......:::.....กิจกรรมคู่ขนาน.....:::. ......

 _ผัก/ข้าว
            ; ในสัปดาห์นี้ทุกคนได้โยกย้ายต้นกล้า ให้กระจายทั่วบริเวณแปลงนาและถอนผักแหวนออกให้หมด ส่วนวัชพืชรอบๆ แปลงนาทุกคนก็ช่วยกันกำจัด และเติมน้ำให้เต็มทั่ว

       ...ลูกวัวยังมากินผักของเด็กๆ เช่นเคย เนื่องด้วยวัวน้อยๆ ยังติดนมแม่อยู่และคอกวัว/ควาย อยู่ใกล้กับท่อปลูกของเด็กๆ มาก จึงง่ายที่วัวน้อยจะมากินผัก


 
_ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้การผลิตสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ โดยครูชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ผ่านๆ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นTimeline การเรียนการสอน ทุกคนได้ดูคลิปโฆษณาเกินจริงและร่วมกันวิเคราะห์โฆษณาดังกล่าวพร้อมนำเสนอความเข้าใจ โดยมีเพื่อนๆและคุณครูร่วมตั้งคำถามRecheck ความรู้ความเข้าใจ
         ...ครูจึงทำฉลากที่ให้เด็กสรรค์สร้างคลิปดังกล่าว 4 ฉลาก ได้แก่ มิตรภาพ, การเสียสละ, ความสามัคคี และฟรี(ให้คิดสร้างสรรค์เอง) พอแต่ละกลุ่มทราบสมาชิกและรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าว ทุกคนต่างกุลีกุจอชวนกันพูดคุย ระดมความคิดสรรค์หารูปแบบการถ่ายทอดที่หลายหลาก วางแผนร่วมกันทำstoryboards ให้ทุกคนเห็นแผนภาพโครงเรื่อง/ ก่อนกำหนดบทบาทหน้าของสมาชิกในกลุ่ม แต่เนื่องด้วยวันพุธที่ผ่านมาพี่บีท, พี่ชินดี้ ไม่ได้มาโรงเรียนฯ ครูจึงให้กระจายไปอยู่แต่ละกลุ่ม โดยครูวางไว้ให้
     

   _เนื่องด้วยวันพฤหัสฯเป็นวันหยุด: วันรัฐธรรมนูญ ครูจึงให้เป็น Flip classroom ให้แต่ละกลุ่มร่วมวางแผนเป็นการบ้าน แต่พูดคุยวางแผนเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทำ เด็กๆ ทั้ง กลุ่ม ได้นำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ แต่ยังไม่ได้บอกโครงเรื่องทั้งหมดก่อนการถ่ายทำจริง ครูกำหนดส่งอีก คาบ(วันพุธหน้า ของWeek8) เวลาในการเรียนรู้รวดเร็วมากๆ และเวลาในชั้นเรียนไม่พอในสัปดาห์นี้ ครูจึงให้เด็กๆ ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการบ้าน
Storyboard.

ตัวอย่างสรุปรายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

 1. _ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้การผลิตสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ โดยครูชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ผ่านๆ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นTimeline การเรียนการสอน ทุกคนได้ดูคลิปโฆษณาเกินจริงและร่วมกันวิเคราะห์โฆษณาดังกล่าวพร้อมนำเสนอความเข้าใจ โดยมีเพื่อนๆและคุณครูร่วมตั้งคำถามRecheck ความรู้ความเข้าใจ
  ...ครูจึงทำฉลากที่ให้เด็กสรรค์สร้างคลิปดังกล่าว 4 ฉลาก ได้แก่ มิตรภาพ, การเสียสละ, ความสามัคคี และฟรี(ให้คิดสร้างสรรค์เอง) พอแต่ละกลุ่มทราบสมาชิกและรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าว ทุกคนต่างกุลีกุจอชวนกันพูดคุย ระดมความคิดสรรค์หารูปแบบการถ่ายทอดที่หลายหลาก วางแผนร่วมกันทำstoryboards ให้ทุกคนเห็นแผนภาพโครงเรื่อง/ ก่อนกำหนดบทบาทหน้าของสมาชิกในกลุ่ม แต่เนื่องด้วยวันพุธที่ผ่านมาพี่บีท, พี่ชินดี้ ไม่ได้มาโรงเรียนฯ ครูจึงให้กระจายไปอยู่แต่ละกลุ่ม โดยครูวางไว้ให้
  _เนื่องด้วยวันพฤหัสฯเป็นวันหยุด: วันรัฐธรรมนูญ ครูจึงให้เป็น Flip classroom ให้แต่ละกลุ่มร่วมวางแผนเป็นการบ้าน แต่พูดคุยวางแผนเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทำ เด็กๆ ทั้ง 4 กลุ่ม ได้นำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ แต่ยังไม่ได้บอกโครงเรื่องทั้งหมดก่อนการถ่ายทำจริง ครูกำหนดส่งอีก 3 คาบ(วันพุธหน้า ของWeek8) เวลาในการเรียนรู้รวดเร็วมากๆ และเวลาในชั้นเรียนไม่พอในสัปดาห์นี้ ครูจึงให้เด็กๆ ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการบ้าน
  .......:::.....กิจกรรมคู่ขนาน.....:::. ......
  _ผัก/ข้าว
  ; ในสัปดาห์นี้ทุกคนได้โยกย้ายต้นกล้า ให้กระจายทั่วบริเวณแปลงนาและถอนผักแหวนออกให้หมด ส่วนวัชพืชรอบๆ แปลงนาทุกคนก็ช่วยกันกำจัด และเติมน้ำให้เต็มทั่ว
  ...ลูกวัวยังมากินผักของเด็กๆ เช่นเคย เนื่องด้วยวัวน้อยๆ ยังติดนมแม่อยู่และคอกวัว/ควาย อยู่ใกล้กับท่อปลูกของเด็กๆ มาก จึงง่ายที่วัวน้อยจะมากินผัก

  ตอบลบ